Medipaz Medical Supply Ltd.

David HaMelech St 33, Herzliya, Israel
medipaz@netvision.net.il
00 97 29 958 7537