Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

VERKLARING OVER ONS BELEID INZAKE DE DIENSTVERLENING AAN KLANTEN

Het leveren van goederen en diensten aan mensen met een beperking

Ons bedrijf zegt toe om alle klanten, met inbegrip van klanten met een beperking, op uitstekende wijze te bedienen. We zullen redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat ons beleid, ons handelen en onze procedures in lijn zijn met de centrale beginselen onafhankelijkheid, waardigheid, integratie en gelijke kansen. Om ervoor te zorgen dat deze toezegging consequent in de praktijk wordt gebracht, belooft LABORIE om:

 • Ervoor te zorgen dat onze medewerkers getraind zijn in en bekend zijn met de toepassing van verschillende hulpmiddelen die klanten met een beperking kunnen gebruiken om toegang te verkrijgen tot onze producten of diensten.
 • Bij de communicatie met mensen met een beperking rekening te houden met hun specifieke beperking.
  Mensen met een beperking die een assistentiedier bij zich hebben, samen met hun assistentiedier toe te laten in onze gebouwen. Assistentiedieren zijn toegestaan in de voor het publiek toegankelijke delen van onze gebouwen.
 • Mensen met een beperking die een begeleider bij zich hebben, samen met hun begeleider toe te laten in onze gebouwen.
 • Klanten tijdig te informeren in geval van geplande of onverwachte onbeschikbaarheid van diensten of voorzieningen voor klanten met een beperking. De reden voor deze onbeschikbaarheid, de verwachte duur ervan en eventueel beschikbare alternatieve voorzieningen of diensten zullen beschreven worden in een duidelijk zichtbare kennisgeving. Deze kennisgeving zal bij de ingang van het gebouw worden geplaatst.
 • Alle LABORIE-medewerkers een training te laten doorlopen en ze op de hoogte te stellen van wijzigingen in ons toegankelijkheidsbeleid.

TOEGANKELIJKHEIDSPLAN EN TOEGANKELIJKHEIDSBELEID

Ons toegankelijkheidsplan voor de periode 2014-2021 beschrijft het beleid en de stappen die LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES ULC zal implementeren om de kansen voor mensen met een beperking te vergroten.

DEEL I: INLEIDING EN TOEZEGGINGSVERKLARING

In 2005 heeft de regering van de Canadese provincie Ontario een wet uitgevaardigd inzake de toegankelijkheid voor inwoners van Ontario met een beperking, de Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (“AODA”). De regering wil ervoor zorgen dat Ontario in 2025 goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. De uit de AODA voortvloeiende regeling inzake geïntegreerde toegankelijkheidsnormen, de Integrated Accessibility Standards Regulations (“IASR”), verplicht LABORIE Medical Technologies (“LABORIE”) tot het opstellen, implementeren, bijhouden en documenteren van een meerjarentoegankelijkheidsplan. In dit toegankelijkheidsplan dient LABORIE te beschrijven op welke manier het barrières voor mensen met een beperking zal voorkomen en wegnemen, en op welke manier het zijn verplichtingen uit hoofde van de IASR zal nakomen.

Toezeggingsverklaring:

LABORIE zegt toe om alle mensen te behandelen op een manier die deze mensen in staat stelt hun waardigheid en onafhankelijkheid te behouden. We geloven in integratie en gelijke kansen. We zeggen toe om tijdig in de speciale behoeften van mensen met een beperking te voorzien. Dit zullen we bewerkstelligen door toegankelijkheidsbarrières voor mensen met een beperking te voorkomen en weg te nemen, en door onze verplichtingen uit hoofde van de Accessibility for Ontarians with Disabilities Act na te komen.

LABORIE zegt toe om, in overeenstemming met de AODA:

 • Ervoor te zorgen dat onze medewerkers getraind zijn in en bekend zijn met de toepassing van verschillende hulpmiddelen die klanten met een beperking kunnen gebruiken om toegang te verkrijgen tot onze producten of diensten.
 • Bij de communicatie met mensen met een beperking rekening te houden met hun specifieke beperking.
  Mensen met een beperking die een assistentiedier bij zich hebben, samen met hun assistentiedier toe te laten in onze gebouwen. Assistentiedieren zijn toegestaan in de voor het publiek toegankelijke delen van onze gebouwen.
 • Mensen met een beperking die een begeleider bij zich hebben, samen met hun begeleider toe te laten in onze gebouwen.
 • Klanten tijdig te informeren in geval van geplande of onverwachte onbeschikbaarheid van diensten of voorzieningen voor klanten met een beperking. De reden voor deze onbeschikbaarheid, de verwachte duur ervan en eventueel beschikbare alternatieve voorzieningen of diensten zullen beschreven worden in een duidelijk zichtbare kennisgeving. Deze kennisgeving zal bij de ingang van het gebouw worden geplaatst.
 • Alle LABORIE-medewerkers een training te laten doorlopen en ze op de hoogte te stellen van wijzigingen in ons toegankelijkheidsbeleid.
 • Het toegankelijkheidsplan op onze website (www.laborie.ca) te plaatsen.
 • Het toegankelijkheidsplan op verzoek in een voor de aanvrager toegankelijke vorm ter beschikking te stellen.
 • Het toegankelijkheidsplan ten minste eens per vijf jaar te herzien en te actualiseren.

DEEL II: DE REGELING ACCESSIBILITY STANDARDS FOR CUSTOMER SERVICE

Toezegging:

LABORIE handelt sinds 2013 met inachtneming van de uit de AODA voortvloeiende regeling ten aanzien van toegankelijkheidsnormen voor de dienstverlening aan klanten, de Accessibility Standards for Customer Service, en zal de bepalingen in acht blijven nemen totdat aan alle verplichtingen is voldaan.

LABORIE zegt toe alle klanten, met inbegrip van personen met een beperking, op uitstekende wijze te bedienen, en zal ervoor zorgen dat klanten een toegankelijke dienstverlening ervaren.

LABORIE zegt toe om alle mensen te behandelen op een manier die deze mensen in staat stelt hun waardigheid en onafhankelijkheid te behouden. We zeggen toe tijdig in de speciale behoeften van mensen met een beperking te voorzien. Dit zullen we bewerkstelligen door toegankelijkheidsbarrières voor mensen met een beperking te voorkomen en weg te nemen, en door onze verplichtingen uit hoofde van de AODA na te komen.

Genomen stappen:

 • We hebben ervoor gezorgd dat alle medewerkers die namens LABORIE contact hebben met het publiek en alle medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en goedkeuring van LABORIEs beleid, handelen en procedures inzake de dienstverlening aan klanten, getraind zijn in het communiceren met en bieden van de best mogelijke dienstverlening aan alle klanten, met inbegrip van personen met een beperking.
 • We hebben ervoor gezorgd dat onze medewerkers getraind zijn in en bekend zijn met de toepassing van verschillende hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden door klanten met een beperking die LABORIE benaderen voor producten of diensten.
 • We hebben ervoor gezorgd dat afronding van de toegankelijkheidstraining wordt bijgehouden en gedocumenteerd.
 • We hebben ervoor gezorgd dat toegang wordt verleend aan klanten die een geleidehond of begeleider bij zich hebben.
 • We hebben ervoor gezorgd dat mensen met een beperking ons via diverse communicatiekanalen van feedback kunnen voorzien.

DEEL III: DE REGELING INTEGRATED ACCESSIBILITY STANDARDS REGULATIONS (IASR)

Toegankelijke noodinformatie

LABORIE zegt toe om zijn klanten op verzoek te voorzien van publiek toegankelijke noodinformatie in een voor de aanvrager toegankelijke vorm. Ook zullen we medewerkers met een beperking zo nodig voorzien van op hun situatie afgestemde bedrijfshulpverleningsinformatie.

LABORIE heeft inmiddels de volgende maatregelen geïmplementeerd:

 • We hebben alle medewerkers gevraagd om ons te informeren over eventuele beperkingen die ze hebben en eventuele speciale benodigdheden of aanpassingen waar ze behoefte aan hebben, zodat we op basis daarvan een op hun situatie afgestemd bedrijfshulpverleningsplan kunnen opstellen.
 • Op verzoek zullen de HR-afdeling en de direct leidinggevende samenwerken met de persoon die behoefte heeft aan speciale hulp, zodat er zo snel mogelijk persoonlijke bedrijfshulpverleningsinformatie kan worden verstrekt.
 • Alle LABORIE-medewerkers in Ontario worden tijdens hun introductieperiode geattendeerd op de beschikbaarheid van persoonlijke evacuatieplannen.
 • In geval van nood helpt LABORIE specifieke medewerkers met een beperking zo nodig, en met voorafgaande instemming van de betreffende medewerkers, bij het verlaten van het gebouw waarin ze werken. In het persoonlijke bedrijfshulpverleningsplan voor de betreffende medewerker wordt beschreven waar deze hulp uit dient te bestaan.
 • De algemene bedrijfshulpverleningsprocedures en de persoonlijke bedrijfshulpverleningsplannen worden door LABORIE geregeld herzien, overeenkomstig de van toepassing zijnde IASR-bepalingen, om ervoor te zorgen dat eventuele toegankelijkheidsproblemen worden aangepakt.

Training

LABORIE traint zijn medewerkers, vrijwilligers en andere personeelsleden op het gebied van de in Ontario geldende toegankelijkheidswetgeving, en op het gebied van mensenrechtenregelgeving die betrekking heeft op mensen met een beperking.

Ten aanzien van de vereiste training op het gebied van toegankelijkheidswetgeving heeft LABORIE de volgende stappen genomen:

 • Alle medewerkers, tijdelijke medewerkers en vrijwilligers hebben dergelijke training doorlopen
 • Managers, hogere kaderleden en bestuurders hebben dergelijke training doorlopen
 • Vanaf 1 januari 2015 doorlopen alle nieuwe werknemers een onlinetraining op het gebied van toegankelijkheidswetgeving
 • Gegeven trainingen worden gedocumenteerd, met vermelding van de trainingsdatum en het aantal medewerkers dat de training heeft gevolgd

Informatie en communicatie

LABORIE zegt toe om tegemoet te komen aan speciale behoeften op communicatiegebied van mensen met een beperking. Nieuwe toegankelijkheidsvoorschriften op het gebied van informatie en communicatie die voortvloeien uit de IASR, zullen door LABORIE worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de informatie- en communicatiesystemen en -platformen van LABORIE goed toegankelijk zijn en worden aangeboden in een toegankelijke vorm die tegemoetkomt aan de speciale behoeften van mensen met een beperking. LABORIE zal met mensen met een beperking in overleg gaan, om vast te stellen wat hun speciale behoeften op informatie- en communicatiegebied zijn.

LABORIE heeft de volgende stappen genomen om zijn website en de inhoud daarvan te laten voldoen aan de Level A-criteria zoals uiteengezet in de door het World Wide Web Consortium opgestelde richtlijn Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.0:

We hebben adequate middelen ingezet om ervoor te zorgen dat de website Laborie.ca, de inhoud daarvan en alle daarin opgenomen toepassingen voldoen aan de Level A-criteria.
We hebben ervoor gezorgd dat we op de hoogte blijven van veranderingen in de voor onze sector geldende criteria voor de toegankelijkheid van websites, en indien nodig en haalbaar zullen we veranderingen doorvoeren om aan de veranderde criteria te voldoen.

I. Feedback:

LABORIE neemt de volgende stappen om ervoor te zorgen dat bestaande feedbackprocessen op verzoek toegankelijk zijn voor mensen met een beperking:

 • We zorgen ervoor dat al onze klanten weten via welke wegen zij LABORIE van feedback kunnen voorzien, bijvoorbeeld:
  • Persoonlijk, bij ons op kantoor
  • Per post of e-mail, geadresseerd aan:
   Tony Viscomi
   LABORIE Canada Inc.
   6415 Northwest Drive, Unit 10
   Mississauga, ON L4V 1X1, Canada
   Tel.: +1 905 612 1170
   Fax: +1 905 612 9731
   www.laborie.com
   E-mailadres: tviscomi@laborie.com
 • We zorgen ervoor dat ons feedbackproces in overeenstemming is met de verplichtingen uit hoofde van de IASR.
 • We zorgen ervoor dat onze website Laborie.ca een publiek toegankelijke beschrijving bevat van onze toezeggingen in het kader van de AODA en van de beste manier om ons van feedback te voorzien.
 • We zorgen ervoor dat klanten met een beperking op verzoek gebruik kunnen maken van ons feedbackproces in een vorm die toegankelijk is voor iemand met de specifieke beperking van de betreffende klant.

LABORIE zal de volgende stappen nemen om ervoor te zorgen dat alle publiek toegankelijke informatie vanaf 1 januari 2021 op verzoek in een voor de aanvrager toegankelijke vorm ter beschikking wordt gesteld:

 • We zetten adequate middelen in om ervoor te zorgen dat de website Laborie.ca, de inhoud daarvan en alle daarin opgenomen toepassingen voldoen aan de Level AA-criteria.

Werkgelegenheid

Tijdlijn: 1 januari 2016

Toezegging:

LABORIE zegt toe om ten aanzien van alle werkgelegenheidsaspecten op een eerlijke en toegankelijke manier invulling te geven aan zijn werkgeverschap. Dit betekent onder meer dat LABORIE zorgdraagt voor de toegankelijkheid van alle stadia van het wervingsproces en ervoor zorgt dat barrières ten aanzien van benodigde aanpassingen en re-integratieprocessen worden weggenomen en dat het bedrijfsbeleid wat betreft benodigde aanpassingen en re-integratie wordt nageleefd, indien van toepassing. Ook zegt LABORIE toe om bij processen op het gebied van prestatiemanagement, loopbaanontwikkeling, promotie en overplaatsing rekening te houden met de speciale behoeften op het gebied van toegankelijkheid en eventuele aanpassingsplannen van zijn medewerkers.

I. Werving:

LABORIE zal de volgende stappen nemen om het publiek en zijn medewerkers te laten weten dat LABORIE tijdens de wervings- en selectieprocedure en bij het in dienst nemen van personeel op verzoek tegemoet zal komen aan de speciale behoeften van mensen met een beperking:

 • We zullen in onze vacatures die op de LABORIE-website of elders worden geplaatst, aan (interne/externe) kandidaten duidelijk maken dat we overeenkomstig de AODA tegemoetkomen aan speciale behoeften van mensen met een beperking.
 • We zullen ervoor zorgen dat de recruiter of hiring manager voorafgaand aan een officieel sollicitatiegesprek met de kandidaat bespreekt of de kandidaat aanpassingen nodig heeft. Bij het inplannen van de sollicitatiegesprekken wordt elke kandidaat gevraagd of er speciale aanpassingen nodig zijn om hem of haar in staat te stellen aanwezig te zijn bij en goed deel te nemen aan het sollicitatiegesprek. LABORIE zal alle redelijke inspanningen verrichten om tegemoet te komen aan door kandidaten aangegeven toegankelijkheidsbehoeften.
 • Sollicitanten die een baan krijgen aangeboden, zullen geïnformeerd worden over LABORIEs beleid voor het tegemoetkomen aan speciale behoeften van werknemers met een beperking. Deze informatie kan mondeling, persoonlijk, per e-mail of per brief worden gegeven.

II. Gepersonaliseerde aanpassings- en re-integratieplannen

LABORIE neemt de volgende stappen om een proces te ontwikkelen en te implementeren voor het opstellen van individuele aanpassingsplannen en een re-integratiebeleid voor medewerkers die vanwege hun beperking afwezig zijn geweest:

 • We stellen een aanwezigheidsbeleid op waarin de verplichtingen beschreven worden die werknemers en LABORIE hebben ten aanzien van verzuim (vanwege een ziekte/beperking of anderszins).
  We treffen gepaste maatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie van medewerkers te beschermen.
 • We informeren onze medewerkers over het bestaan en de strekking van onze processen en procedures omtrent abilitymanagement, en over het feit dat we een aangepast takenpakket kunnen aanbieden aan werknemers die, tijdelijk of anderszins, te maken krijgen met een ziekte en/of beperking.
 • We actualiseren en documenteren het re-integratieproces overeenkomstig de IASR-vereisten.

III. Prestatiemanagement, loopbaanontwikkeling en overplaatsing

LABORIE zegt toe om, in overeenstemming met de IASR:

 • Zijn bestaande beleid, handelen en procedures te beoordelen en zo nodig te herzien teneinde aan de IASR-vereisten te voldoen.
 • Bij het beoordelen van het functioneren, bij de besluitvorming rondom loopbaanontwikkeling en promotie of bij noodzakelijke overplaatsing van personeel rekening te houden met de speciale behoeften op het gebied van toegankelijkheid en de eventuele aanpassingsplannen van medewerkers met een beperking.
 • Bij het aanbieden van loopbaanontwikkelings- en promotiemogelijkheden aan medewerkers met een beperking rekening te houden met hun speciale behoeften op het gebied van toegankelijkheid.
 • Ervoor te zorgen dat alle nieuw te ontwikkelen trainingen & materialen worden afgestemd op het gebruik van toegankelijkheidsfuncties.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit toegankelijkheidsplan kunt u contact opnemen met Magdalena Gorkiewicz:

 • Tel.: +1 905 612 1170
 • E-mail: mgorkiewicz@laborie.com

Dit document is op verzoek gratis verkrijgbaar in verschillende toegankelijke vormen.