Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze voorwaarden (de “Overeenkomst”) beheersen de verstrekking van producten en verlening van diensten aan u door Laborie Medical Technologies Corp. c.q. Laborie Medical Technologies Canada ULC. (“LABORIE”), tenzij LABORIE en u in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders zijn overeengekomen *.

1. PRIJSSTELLING EN BETALING

1.1 Tenzij in de prijsopgave anders wordt vermeld, worden alle prijzen uitgedrukt in Amerikaanse dollars. LABORIE behoudt zich het recht voor prijzen zonder kennisgeving te wijzigen. De prijs die ten tijde van de acceptatie van uw bestelling van kracht is, is bepalend. Op de prijsstelling zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst en de prijsopgave van toepassing.

1.2 Prijzen worden vermeld exclusief de volgende, door u af te dragen, belastingen, rechten en kosten: (a) alle van toepassing zijnde landelijke, staats-, provinciale en lokale belastingen (met inbegrip van alle van toepassing zijnde verkoopbelasting, bronbelasting en btw), tenzij u een geldig belastingontheffingcertificaat of -nummer hebt overlegd aan LABORIE, en (b) alle douanekosten, invoerrechten en bemiddelingskosten.

1.3 De betalingstermijn bedraagt dertig (30) dagen en gaat in op de factuurdatum die vermeld wordt op de factuur van LABORIE. Het bedrag moet in zijn geheel worden betaald, zonder enige inhouding of verrekening. Over openstaande bedragen is een rente verschuldigd is van 2% per maand of het maximale door de wet toegestane percentage, waarbij het laagste percentage leidend is.

2. BESTELLING, LEVERING EN VERZENDING

2.1 LABORIE zal redelijke inspanningen verrichten om aan uw leveringseisen te voldoen; de levering is echter afhankelijk van de beschikbare voorraden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, de beschikbaarheid van uw inbreng, en uw beschikbaarheid om controles uit te voeren. Daarom kan LABORIE op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertraging of schade die voortkomt uit het gegeven dat LABORIE niet voldoet aan dergelijke leveringseisen of een leveringsdatum overschrijdt.

2.2 Alle geplaatste bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door LABORIE. Alle verzendingen zijn vanaf de LABORIE-faciliteiten vrachtvrij tot vervoerder (FCA volgens Icoterms 2000), zoals vermeld op de prijsopgave. Zodra producten worden overgedragen aan de vervoerder gaat het risico van verlies over op u. Hieruit volgt dat u alle verantwoordelijkheid op zich neemt voor aanspraken jegens de vervoerder ter zake van verlies of schade. Als bij ontvangst blijkt dat er goederen ontbreken of beschadigd zijn, dient u de vervoerder daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen en erop te staan dat er op de voorzijde van de vrachtbrief een aantekening van het verlies of de schade wordt gemaakt, aangezien het anders niet mogelijk zal zijn een aanspraak jegens de vervoerder geldend te maken. Als u tekent voor de goede ontvangst van goederen die onderweg zijn zoekgeraakt of zichtbaar beschadigd zijn, doet u dat voor eigen rekening en risico.

2.3 Het is uw verantwoordelijkheid om alle zendingen snel na ontvangst te controleren en om uw faciliteiten gereed te maken voor de installatie van de producten. Als u ontdekt dat er in een zending producten ontbreken of dat een zending onjuiste producten bevat, dient u LABORIE daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Controleer uw bestelling zorgvuldig, want na één (1) dag na aflevering van de producten worden ingediende aanspraken ter zake van ontbrekende producten of gebreken niet meer door LABORIE in behandeling genomen. Bij het ontdekken van een verborgen manco of beschadiging is het manco of de schade uw verantwoordelijkheid, in overeenstemming met artikel 2.2 hierboven. In een dergelijke situatie dient u al het verpakkingsmateriaal te bewaren, onmiddellijk de vervoerder in te lichten en de vereiste stappen te doorlopen om tot een oplossing te komen. Doorgaans zal de vervoerder aanspraken ter zake van een verborgen manco of beschadiging alleen honoreren als deze binnen zeven (7) dagen na aflevering zijn gemeld.

2.4 LABORIE behoudt zich het recht voor een bestelling in deelzendingen te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor dergelijke deelzendingen geldt de in deze Overeenkomst vermelde betalingstermijn.

3. RETOURZENDINGEN

3.1 Producten kunnen binnen tien (10) dagen na aflevering worden geretourneerd aan LABORIE voor een krediet, op voorwaarde dat de producten ongebruikt zijn, in intacte nieuwstaat verkeren en geretourneerd worden in de oorspronkelijke verpakking, met inachtneming van de door LABORIE opgestelde retourprocedure. Voordat u producten mag terugsturen, dient u eerst een schriftelijk bewijs van toestemming voor de retourzending aan te vragen bij LABORIE, in de vorm van een Return Materials Authorization (RMA). LABORIE behoudt zich het recht voor om producten die zonder een RMA geretourneerd zijn, te weigeren of onder rembours terug te sturen. Op geretourneerde producten zijn herbevoorradingskosten van toepassing, die 20-50% kunnen bedragen. De volledige kosten voor het weer verkoopbaar maken of repareren van de producten en alle verzend- en administratiekosten die LABORIE Medical moet maken in verband met het terugsturen van producten, zijn ook voor uw rekening. Bij steriele producten/producten voor eenmalig gebruik geldt bovendien dat de uiterste gebruiksdatum en eventuele opening van de verpakking in aanmerking genomen worden. Voor nadere informatie en voor het aanvragen van een RMA kunt u contact opnemen met LABORIE.

4. BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN EIGENDOM, INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK

4.1 De eigendom en/of het recht van bezit van de aan u verkochte producten verkrijgt u pas zodra u alle voor deze producten verschuldigde bedragen hebt betaald. IN AFWIJKING VAN HET VOORGAANDE, WORDT DE EIGENDOM VAN SOFTWARE NIET OVERGEDRAGEN AAN U. UW GEBRUIK VAN UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST AAN U GELEVERDE LABORIE-SOFTWARE IS ONDERWORPEN AAN LABORIES SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN DIE OP DERGELIJKE SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN. Het gebruik van onder deze Overeenkomst vallende producten en software van derden is onderworpen aan, en onder voorbehoud van uw instemming met, de voorwaarden van alle overeenkomsten en licenties van derden die betrekking hebben op dergelijke producten en software van derden.

4.2 U verkrijgt uit hoofde van deze Overeenkomst geen intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, rechten op, eigendom van of belangen in al dan niet geregistreerde octrooien, auteursrechten, handelsmerken, modellen van nijverheid, vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen die betrekking hebben op producten of diensten van LABORIE of onderdelen daarvan. Uw enige rechten op producten of diensten van LABORIE of onderdelen daarvan betreffen de rechten die uit hoofde van deze Overeenkomst uitdrukkelijk aan u worden verleend of in licentie worden gegeven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk uit hoofde van deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden.

4.3 Behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door u en LABORIE is overeengekomen, zult u niet overgaan tot, of een derde laten overgaan tot, het kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, decompileren, demonteren of naar de broncode terugbrengen (reverse engineering) van software of andere door LABORIE aan u geleverde producten, en evenmin zult u dergelijke producten of diensten gebruiken voor andere doeleinden dan het faciliteren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf.

5. WIJZIGINGEN

5.1 LABORIE behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van zijn producten of diensten zonder zich daarbij te verplichten tot het aanbrengen van gelijkwaardige wijzigingen aan op een eerder moment aan u geleverde producten of diensten. Ook behoudt LABORIE zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en nummers van onderdelen te wijzigen.

5.2 U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LABORIE een bestelling te wijzigen of te annuleren.

6. ANNULERING EN BEËINDIGING

6.1 LABORIE kan deze Overeenkomst middels een schriftelijke kennisgeving aan u beëindigen, en kan tevens de doorvoer van goederen naar u stilleggen en de levering van producten en diensten aan u staken zonder daarvoor een boete te kunnen krijgen, indien: (a) u wezenlijk tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst en nalaat om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een kennisgeving aangaande een dergelijke schending uw verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst alsnog na te komen, of (b) u betrokken wordt in een proces aangaande uw solvabiliteit, een bewindvoerder of curator krijgt aangesteld over uw bezittingen of een deel daarvan, uw bedrijf staakt of te maken krijgt met een dreigende staking van uw bedrijf, of te maken krijgt met het ontstaan van andere ernstige, gerede twijfel rondom uw solvabiliteit.

6.2 Zodra deze Overeenkomst beëindigd wordt vanwege uw niet-nakoming of insolvabiliteit, gebeurt het volgende: (a) alle prestatieverplichtingen van LABORIE krachtens deze Overeenkomst komen onmiddellijk te vervallen, (b) uw licentie tot het gebruik van uit hoofde van deze Overeenkomst aan u geleverde software wordt onmiddellijk ingetrokken, en u dient ofwel al deze software te retourneren aan LABORIE ofwel een bestuurder van uw bedrijf te laten verklaren dat al deze software vernietigd is, en (c) alle nog aan LABORIE verschuldigde betalingen moeten onmiddellijk in hun geheel worden voldaan.

6.3 Behoudens de andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, is geen van beide partijen gerechtigd deze Overeenkomst te annuleren of beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

7. NALEVING VAN WETTEN

7.1 Elk van beide partijen zal alle van toepassing zijnde wetten, verordeningen, codes en reglementen van landelijke, provinciale, staats-, gemeentelijke, plaatselijke en andere overheidsinstanties (waaronder wet- en regelgeving op het gebied van in- en uitvoer) van enig land dat rechtsmacht heeft over de producten en diensten van LABORIE Medical of delen daarvan, in acht nemen en naleven. U stemt ermee in LABORIE te vrijwaren tegen vorderingen, aansprakelijkheid of schade die voortkomt uit uw niet-naleving van dergelijke wetten, verordeningen, codes en reglementen.

8. GARANTIE

8.1 LABORIE garandeert het volgende voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum waarop de producten bij u worden afgeleverd: (a) dat de producten zullen voldoen aan LABORIEs specificaties voor de betreffende producten, en (b) dat de producten vrij zullen zijn van wezenlijke materiaal-, ontwerp- en constructiefouten. LABORIE garandeert niet dat de producten of diensten ononderbroken of foutloos zullen functioneren.

8.2 Als u LABORIE binnen deze periode van één (1) jaar van dergelijke wezenlijke fouten of niet-overeenstemming ten aanzien van de producten op de hoogte stelt, zal LABORIE de producten te zijner keuze repareren of vervangen. Als LABORIE niet in staat is de betreffende producten binnen redelijke termijn te repareren of vervangen, kan LABORIE het bedrag dat u voor de defecte of niet-overeenstemmende producten hebt betaald, aan u terugbetalen. Alle verzendkosten voor dergelijke producten zijn voor uw rekening.

8.3 De bovenstaande garantie geldt niet voor defecten of niet-overeenstemming als gevolg van: (a) het onjuist of ontoereikend onderhouden of installeren van de producten, (b) gebruik van de producten of diensten in combinatie met software, interfaces of andere materialen die niet geleverd of uitdrukkelijk voor dergelijk gebruik goedgekeurd zijn door LABORIE, (c) het onbevoegd of onjuist gebruiken, wijzigingen, onderhouden of repareren van de producten of diensten, (d) misbruik, nalatigheid, een ongeval of overige schade van buitenaf, of (e) het niet goed gereedmaken van uw faciliteiten voor de installatie en het gebruik van de producten.

8.4 DE HIER IN ARTIKEL 8 VERMELDE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE LABORIE U BIEDT. ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, DUURZAAMHEID, EIGENDOM, NIET-INBREUK OF ENIGE ANDERE UIT WETGEVING, GEWOONTE OF HANDELSGEBRUIK VOORTVLOEIENDE GARANTIE OF VOORWAARDE TEN AANZIEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN LABORIE DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST VALLEN, WIJST LABORIE AF. Er kunnen rechtspraakgebieden zijn die uitsluiting of beperking van stilzwijgende garanties en voorwaarden niet toestaan. Stilzwijgende garanties of voorwaarden ten aanzien van de producten en diensten die niet op de hierboven beschreven manier kunnen worden uitgesloten, worden, voor zover de wet dit toestaat, beperkt tot één (1) jaar vanaf de datum waarop de producten bij u worden afgeleverd.

9. VRIJWARING

9.1 U zult LABORIE en zijn rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, bestuurders, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers verdedigen en vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen, schadevergoedingen, vonnissen, schikkingen, verliezen of onkosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en gerechts- en bemiddelingskosten, ter zake van of voortvloeiend uit deze Overeenkomst (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (a) een vordering inzake inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die voortvloeit uit het gegeven dat u de producten of diensten hebt gecombineerd of gebruikt met software, interfaces of andere materialen die niet geleverd of uitdrukkelijk voor dergelijk gebruik goedgekeurd zijn door LABORIE, (b) een vordering inzake inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die voortvloeit uit het gegeven dat LABORIE instructies van u heeft opgevolgd, (c) een vordering wegens letsel, overlijden of zaakschade in verband met uw gebruik of misbruik van de producten of diensten, (d) een vordering die door een derde wordt ingesteld wegens het door u onbevoegd of onjuist gebruiken of wijzigen van de producten of diensten, en (e) een vordering die door een derde wordt ingesteld wegens het door u wezenlijk tekortschieten in de nakoming van deze Overeenkomst). Directe schade die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van LABORIE is uitgesloten van deze vrijwaringsverplichting.

9.2 LABORIE zal u verdedigen en vrijwaren ten aanzien van bedragen die u aan een derde moet betalen, en alle kosten, onkosten en verplichtingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en gerechtskosten, die voortvloeien uit een vordering die wordt ingesteld omdat uit hoofde van deze Overeenkomst geleverde en gebruikte producten of diensten inbreuk zouden maken op auteursrechten, octrooirechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van die derde die afdwingbaar zijn in het gebied waarbinnen u gerechtigd bent deze producten of diensten te gebruiken. LABORIE zal echter niet aansprakelijk zijn voor inbreukvorderingen die betrekking hebben op: (a) gebruik van een verouderde of gewijzigde uitgave of versie van een product indien de inbreuk voorkomen zou zijn door het gebruik van een actuele ongewijzigde uitgave of versie van het product die, ten tijde van het ontstaan van de vordering aangaande LABORIE Medical, door LABORIE in de handel werd gebracht en gratis aan u ter beschikking werd gesteld, of (b) een vordering waartegen u verplicht bent LABORIE te vrijwaren.

9.3 Op de vrijwaringsverplichtingen die de beide partijen op grond van deze Overeenkomst hebben, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (a) de gevrijwaarde partij informeert de vrijwarende partij dermate tijdig dat de vrijwarende partij haar rechtsbelangen kan beschermen; (b) de vrijwarende partij heeft volledige zeggenschap over het verweer en alle daaraan gerelateerde schikkingsonderhandelingen, echter met dien verstande dat de vrijwarende partij redelijk en te goeder trouw zal handelen teneinde de belangen van de gevrijwaarde partij te beschermen; en (c) de gevrijwaarde partij voorziet de vrijwarende partij van de hulp, informatie en bevoegdheden die de vrijwarende partij nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit deze alinea. Out-of-pocketkosten die de gevrijwaarde partij redelijkerwijs moet maken om de vrijwarende partij van dergelijke hulp te voorzien, zullen vergoed worden door de vrijwarende partij.

10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Behoudens het uitdrukkelijk verklaarde in deze Overeenkomst, zal LABORIE in geen enkel geval uit hoofde van deze Overeenkomst aansprakelijk zijn voor schade anders dan uw directe schade die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van LABORIE, en zal de geaggregeerde aansprakelijkheid van LABORIE in geen enkel geval hoger zijn dan de bedragen die door u aan LABORIE zijn betaald voor de producten en diensten waarop de vordering betrekking heeft.

10.2 Meer dan twee jaar na de aflevering van de producten en de afronding of opzegging van de diensten uit hoofde van deze Overeenkomst, kan er geen vordering meer worden ingesteld tegen LABORIE, hetzij op grond van een overeenkomst, op grond van een onrechtmatige daad of anderszins.

10.3 BEHOUDENS DE HIER IN ARTIKEL 10 GESPECIFICEERDE BEPERKTE DIRECTE SCHADE, ZAL LABORIE, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE, ALS VOORBEELD OF STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, OF SCHADEVERGOEDING VANWEGE WINSTDERVING, GEBRUIKSDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN KANSEN, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORZIENBAAR WAS EN ONGEACHT OF LABORIE OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

11. ONDERSTEUNING

11.1 LABORIE is niet verplicht tot het verlenen van ondersteunings- of onderhoudsdiensten ten aanzien van de producten of diensten, tenzij dergelijke dienstverlening is opgenomen in de prijsopgave. Deze bepaling ontheft LABORIE echter op geen enkele wijze van zijn garantieverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

11.2 Ondersteuningsdiensten worden aangeboden in de vorm van verschillende dienstverleningspakketten, met de volgende twee keuzemogelijkheden: (a) een pakket voor vijf (5) Ondersteuningsincidenten; (b) een pakket voor een enkel (1) Ondersteuningsincident. Een Ondersteuningsincident betreft een specifiek, afgebakend probleem dat te herleiden is tot een enkele oorzaak. LABORIE zal redelijke inspanningen verrichten een Ondersteuningsincident te verhelpen, maar garandeert niet dat Ondersteuningsincidenten verholpen zullen worden. LABORIE zal, naar eigen discretie, bepalen of er sprake is van een Ondersteuningsincident en, voor zover de wet dit toestaat, of het Ondersteuningsincident verholpen is. Doorgaans wordt een Ondersteuningsincident als verholpen beschouwd als Klant een van de volgende zaken ontvangt: (a) informatie waarmee het probleem verholpen wordt; (b) informatie over hoe er een oplossing verkregen kan worden die het probleem zal verhelpen; (c) een kennisgeving die meedeelt dat het probleem veroorzaakt wordt door een bekend, onopgelost probleem of door een incompatibiliteitsprobleem met een Ondersteund product; (d) informatie waaruit blijkt dat het probleem te verhelpen is door te upgraden naar een nieuwere uitgave van het Ondersteund product; of (e) een kennisgeving die meedeelt dat gebleken is dat het probleem een probleem van hardwareapparatuur betreft. Onder een Dienstverleningsplan voor een beperkt aantal Ondersteuningsincidenten zal elk nieuwe Ondersteuningsincident waarvoor Klant contact opneemt in mindering worden gebracht op het aantal resterende Ondersteuningsincidenten dat onder het Dienstverleningsplan valt.

11.3 Looptijd en beëindiging. Tenzij een Dienstverleningsplan op grond van deze alinea voortijdig beëindigd wordt, zal een Dienstverleningsplan doorlopen tot twaalf (12) maanden na de Ingangsdatum of tot het moment waarop alle Ondersteuningsincidenten zijn verbruikt, waarbij de situatie die zich het eerst voordoet leidend is (tenzij LABORIE schriftelijk anders heeft toegezegd). LABORIE zal na afloop van het Dienstverleningsplan geen Ondersteuningsdiensten meer verlenen, tenzij uw Dienstverleningsplan op of vóór de einddatum is verlengd. LABORIE kan een Dienstverleningsplan op elk moment beëindigen als een van de volgende situaties zich voordoet: (a) nadat LABORIE ten minste vijftien (15) dagen eerder een schriftelijke kennisgeving heeft verstrekt aan Klant, heeft Klant de te betalen vergoeding voor een Dienstverleningsplan nog niet betaald, of (b) nadat LABORIE ten minste dertig (30) dagen eerder een schriftelijke kennisgeving heeft verstrekt aan Klant, is Klant een niet-nagekomen verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet alsnog nagekomen, of (c) Klant heeft een voorwaarde geschonden van een licentieovereenkomst die het gebruik van een onder een Dienstverleningsplan vallend geleverd product beheerst. Tenzij uit de wet iets anders volgt en op voorwaarde dat aan Klant nog geen Ondersteuningsdiensten zijn verleend, kan Klant een Dienstverleningsplan binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of Ingangsdatum van het Dienstverleningsplan, waarbij de laatste datum leidend is, om welke reden dan ook annuleren en alle betaalde bedragen terugbetaald krijgen. Een verzoek tot terugbetaling dient schriftelijk te worden ingediend, samen met een bewijs van aankoop van het Dienstverleningsplan.

12. VERTROUWELIJKHEID

12.1 De beide partijen verklaren ermee bekend te zijn dat ze in de nakoming van deze Overeenkomst in het bezit kunnen komen van vertrouwelijke informatie van de wederpartij of informatie die eigendom is van de wederpartij. Daarom komen de beide partijen het volgende overeen voor de gehele looptijd van deze Overeenkomst en de periode na beëindiging van deze Overeenkomst: (a) elk van beide partijen zal de vertrouwelijke informatie van de wederpartij strikt geheim houden, alle benodigde maatregelen treffen om ongeoorloofde bekendmaking van deze vertrouwelijke informatie te voorkomen, en vertrouwelijke informatie niet zonder medeweten en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij direct of indirect bekendmaken aan, laten inzien door, of overbrengen of overdragen aan derden, (b) geen van beide partijen zal vertrouwelijke informatie van de wederpartij gebruiken, bekendmaken of reproduceren, behoudens zoals redelijkerwijs vereist is bij het nakomen van deze Overeenkomst en dan uitsluitend aan de medewerkers die van deze informatie op de hoogte moeten zijn en zich schriftelijk tot geheimhouding hebben verplicht, en (c) elk van beide partijen stemt ermee in de wederpartij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van enig(e) wederrechtelijke toe-eigening, bekendmaking, omzetting of misbruik van vertrouwelijke informatie door welke persoon dan ook waarvan de partij kennis krijgt.

12.2 De vertrouwelijkheidsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die: (a) anders dan door een schending van deze Overeenkomst publiek toegankelijk is of wordt; (b) voorafgaand aan de ontvangst van de door de bekendmakende partij verstrekte vertrouwelijke informatie al op rechtmatige wijze zonder vertrouwelijkheidsverplichting bekend was geworden bij de ontvangende partij; of (c) buiten het kader van de nakoming van deze Overeenkomst onafhankelijk samengesteld of ontdekt is. Verkoopvoorwaarden van Laborie Medical Technologies

13. ALGEMEEN

13.1 Onafhankelijke contractant: elk van beide partijen treedt op als onafhankelijke contractant, en geenszins als vertegenwoordiger van de wederpartij. Geen van beide partijen is bevoegd de wederpartij op welke wijze dan ook te binden.

13.2 Overmacht: geen van beide partijen wordt geacht in gebreke te zijn ten aanzien van deze Overeenkomst wanneer niet-nakoming van haar verplichtingen het gevolg is van oorzaken die buiten haar redelijke macht liggen. Deze bepaling is niet van toepassing op het door een partij niet voldoen aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

13.3 Kennisgevingen: alle kennisgevingen, rapporten of andere mededelingen die moeten of mogen worden verstrekt uit hoofde van deze Overeenkomst zullen schriftelijk zijn en in persoon worden afgeleverd of worden verstuurd via aangetekende post, koerier of fax, geadresseerd aan LABORIE of aan u op het respectieve adres.

13.4 Geen afstandsverklaring: een afstandsverklaring van een partij ten aanzien van een inbreuk of omissie door de andere partij uit hoofde van deze Overeenkomst zal pas bindend zijn voor de afstanddoende partij als de afstandsverklaring uitdrukkelijk op schrift is gesteld en ondertekend is door de afstanddoende partij. Een afstandsverklaring van een partij ten aanzien van een bepaalde inbreuk of omissie door de andere partij laat de rechten van de afstanddoende partij met betrekking tot daaropvolgende inbreuken of omissies van dezelfde of andere aard onverlet en doet daar geen afbreuk aan.

13.5 Overdracht: geen van beide partijen zal deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de wederpartij, welke instemming niet op onredelijke gronden geweigerd, uitgesteld of aan voorwaarden verbonden zal worden. Deze overeenkomst is bindend voor de partijen bij deze Overeenkomst en hun respectieve rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

13.6 Scheidbaarheid: indien een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zal een dergelijke bepaling af te scheiden zijn van deze Overeenkomst, in welk geval deze Overeenkomst zal worden uitgelegd alsof een dergelijke bepaling daarin nooit was opgenomen.

13.7 Overleving: elke bepaling van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk stelt dat deze moet blijven voortbestaan na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, of die naar zijn aard de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst zou overleven, zal blijven voortbestaan.

13.8 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht: de partijen komen overeen te goeder trouw te zullen werken aan een oplossing van alle geschillen die zich kunnen voordoen op grond van deze Overeenkomst. Als u een overeenkomst aangaat met Laborie Medical Technologies Corp., wordt deze Overeenkomst beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de Amerikaanse staat Vermont, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht die leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied. Als u een overeenkomst aangaat met Laborie Medical Technologies Canada ULC., wordt deze Overeenkomst beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de Canadese provincie Ontario, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht die leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied. De partijen komen specifiek overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken bij dezen wordt uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst.

13.9 Gehele overeenkomst/wijziging: deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en akkoorden met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Overeenkomst kan alleen door een schriftelijk instrument dat is ondertekend door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van beide partijen worden gewijzigd of aangepast. Aanvullende of andere voorwaarden van u, hetzij op uw aankoopopdracht of anderszins, zijn niet van toepassing.

13.10 Taal: het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat de oorspronkelijke versies van deze Overeenkomst en alle daarmee samenhangende documenten in de Engelse taal worden gesteld. C’est la volonte expresse des parties que la presente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rediges en anglais.

13.11 Duplicaten: deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in duplicaten, of faxduplicaten, waarvan elk, wanneer die wordt uitgevoerd door een van beide partijen, wordt geacht een origineel te zijn, en dergelijke duplicaten vormen tezamen een en dezelfde Overeenkomst.

*Een samenvatting van de verkoopvoorwaarden staat op de achterzijde van de factuur.