Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

BELANGRIJKE INFORMATIE, NEEM DEZE AANDACHTIG DOOR:

Deze Gebruikersovereenkomst van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES (de “Gebruikersovereenkomst”) is een juridische overeenkomst tussen u (een individu of een rechtspersoon) en LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES voor het hierboven vermelde softwareproduct van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES, waaronder begrepen computersoftware en eventuele gedrukte materialen en/of elektronische documentatie (het “SOFTWAREPRODUCT”). Het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES SOFTWARE omvat ook eventuele door LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES aan u verstrekte updates van en aanvullingen op het oorspronkelijke SOFTWAREPRODUCT. Eventuele samen met het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES aan u verstrekte software waarop een aparte gebruikersovereenkomst van toepassing is, wordt aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van die gebruikersovereenkomst. Door het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, verbindt u zich aan de voorwaarden van deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST, dient u het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES niet te installeren of te gebruiken.

LICENTIE VAN HET SOFTWAREPRODUCT VAN LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES

Het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, internationale verdragen inzake het auteursrecht, en andere wetten en verdragen inzake intellectuele-eigendomsrechten. Het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST verleent u de volgende rechten:

Installatie en gebruik: Behoudens andersluidende bepalingen van deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST, mag u, als individu, kopieën van het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES installeren en gebruiken op een onbeperkt aantal computers, met inbegrip van werkstations, terminals of andere elektronische apparaten (“Computer(s)”), op voorwaarde dat u het enige individu bent dat het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES gebruikt. Als u een rechtspersoon bent, mag u binnen uw organisatie één individu aanwijzen dat het recht krijgt om het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES op bovenstaande wijze te gebruiken. Het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES is in “gebruik” op een Computer als het is geladen in het tijdelijke geheugen (d.w.z. RAM) of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijv. harde schijf/ CDR/W-ROM of ander opslagmedium) van die computer.

Clientsoftware/Serversoftware: Het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES kan een of meerdere bestanddelen bevatten die uit de twee volgende soorten software bestaan: “Serversoftware” die geïnstalleerd wordt en diensten levert op een als server optredende computer (“Server”); en “Clientsoftware” die een Computer in staat stelt om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de door de Serversoftware geleverde diensten. Als het bestanddeel van het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES bestaat uit Serversoftware en Clientsoftware die in combinatie met elkaar worden gebruikt, mag u ook kopieën van dergelijke Clientsoftware installeren en gebruiken op Computers binnen uw organisatie die met uw interne netwerk verbonden zijn. Dergelijke Computers waarop deze Clientsoftware is geïnstalleerd, mogen door meer dan één individu worden gebruikt.

BESCHRIJVING VAN OVERIGE RECHTEN EN BEPERKINGEN

Beperkingen ten aanzien van reverse engineering en aanverwante activiteiten. U mag het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES niet terugbrengen naar de broncode (reverse engineering), decompileren of demonteren, tenzij, en slechts voor zover, een dergelijke activiteit, in afwijking van deze beperking, naar het toepasselijke recht en door uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES uitdrukkelijk is toegestaan.

U mag het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES niet doorverkopen, verhuren, leasen of uitlenen zonder uitdrukkelijke toestemming van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES.

Ondersteuningsdiensten. LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES kan ondersteuningsdiensten aan u leveren die verband houden met het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES (“Ondersteuningsdiensten”). Het gebruik van Ondersteuningsdiensten wordt beheerst door het beleid en de programma’s van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES die beschreven worden in de gebruikshandleiding en/of andere door LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES verstrekte materialen. Eventuele aanvullende softwarecode die als onderdeel van de Ondersteuningsdiensten aan u wordt verstrekt, wordt geacht deel uit te maken van het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES en is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST. Technische informatie die u in het kader van de Ondersteuningsdiensten aan LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES verstrekt, mag door LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES gebruikt worden ten behoeve van zijn bedrijfsdoeleinden, waaronder ten behoeve van productondersteuning en productontwikkeling.

LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES zal dergelijke technische informatie niet zonder uw toestemming gebruiken in een tot u herleidbare vorm.

Beëindiging. LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES mag deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST, onverminderd zijn overige rechten, beëindigen als u de bepalingen en voorwaarden van deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST niet naleeft. Bij een dergelijke beëindiging dient u alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES en alle bestanddelen daarvan, te vernietigen.

AUTEURSRECHT. Alle rechten van eigendom en auteursrechten op het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle afbeeldingen, foto’s, animaties, video-opnamen, audio-opnamen, teksten en ‘applets’ die verwerkt zijn in het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES), de meegeleverde gedrukte materialen en eventuele kopieën van het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES zijn eigendom van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES of zijn leveranciers. Het

SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht en bepalingen van internationale verdragen. Daarom dient u het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES hetzelfde te behandelen als ieder ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, met de uitzondering dat u de keuze hebt om hetzij (a) uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden een enkele kopie van het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES te maken, of (b) het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES op een enkele Computer te installeren op voorwaarde dat u het origineel uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden bewaart. De gedrukte materialen die meegeleverd worden met het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES, mag u niet kopiëren.

UITVOERBEPERKINGEN. U gaat ermee akkoord dat u het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES, delen daarvan, en processen of diensten die rechtstreekse voortbrengselen zijn van het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES (samen aangeduid als de “Bestanddelen Beperkingen”) niet zult uitvoeren of heruitvoeren naar een land, persoon, rechtspersoon of eindgebruiker waarop of op wie Amerikaanse of Canadese uitvoerbeperkingen van toepassing zijn. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u geen van de Bestanddelen met Beperkingen zult uitvoeren of heruitvoeren (i) naar een land waarop een door de Verenigde Staten of Canada ingesteld verbod op, of ingestelde beperking van, de uitvoer van goederen of diensten van toepassing is. U garandeert en verklaart dat uw exportprivileges noch door Canada, noch door de VS opgeschort, ingetrokken of geweigerd zijn.

BEPERKTE GARANTIE. LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES garandeert dat (a) het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van ontvangst substantieel in overeenstemming met de meegeleverde schriftelijke materialen zal presteren, en (b) eventuele door LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES geleverde Ondersteuningsdiensten substantieel overeen zullen komen met de beschrijving in de van toepassing zijnde schriftelijke materialen die door LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES aan u zijn verstrekt, en Klantenservicemedewerkers van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES commercieel redelijke inspanningen zullen verrichten om eventuele problemen op te lossen. Aangezien bepaalde staten en rechtspraakgebieden geen beperkingen op de duur van een stilzwijgende garantie toestaan, is het mogelijk dat de bovenstaande beperking niet voor u geldt. Voor zover dit naar het toepasselijk recht is toegestaan, zijn eventuele stilzwijgende garanties op het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES beperkt tot één (1) jaar vanaf de datum van ontvangst.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE. In geen geval zullen LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES of zijn leveranciers en/of distributeurs aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor inkomsten- of winstderving, bedrijfsstagnatie, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vermogensschade) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van dit product van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES, zelfs als LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES in kennis was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De totale aansprakelijkheid van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES uit hoofde van enige bepaling van deze GEBRUIKERSOVEREENKOMST zal in elk geval beperkt zijn tot hetzij de helft van het bedrag dat daadwerkelijk door u betaald is voor het SOFTWAREPRODUCT van LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES, hetzij CAD 3.00, waarbij het hoogste bedrag leidend is. Aangezien bepaalde rechtspraakgebieden uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade niet toestaan, is het mogelijk dat de bovenstaande beperking niet voor u geldt.