Dienstverleningsvoorwaarden

Dienstverleningsvoorwaarden

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

LABORIE en Klant een of meer overeenkomsten zijn aangegaan waarbij Klant bepaalde apparatuur voor urodynamisch of gastro-intestinaal onderzoek heeft gekocht van LABORIE, waaronder begrepen kan zijn software die in licentie is gegeven als onderdeel van dergelijke apparatuur (de “Overeenkomst Apparatuur”);
Klant LABORIE heeft verzocht de Diensten (zoals hierna omschreven) aan Klant te leveren in verband met de Apparatuur, en de Partijen overeengekomen zijn deze Overeenkomst aan te gaan om daarmee de voorwaarden van de levering van de Diensten te beheersen.
DERHALVE komen de Partijen bij deze Overeenkomst nu als volgt overeen, met inachtneming van de vooronderstellingen en de onderlinge afspraken die hierin zijn vastgelegd, alsmede overige goede en waardevolle tegenprestaties, waarvan de ontvangst en adequaatheid bij dezen worden erkend:

1. DIENSTEN

1.1 LABORIE levert gedurende de Looptijd, op voorwaarde dat de Vergoedingen, die in verhouding staan tot het specifieke Dienstenniveau dat door Klant is gekozen (als uiteengezet in Bijlage A), volledig betaald worden, en met inachtneming van de in deze Overeenkomst uiteengezette beperkingen, de volgende Diensten:

(a) Uitgebreide garantieservice voor de Apparatuur, bestaande uit acceptatie van gebrekkige Apparatuur van Klant ter reparatie of vervanging in overeenstemming met de garantievoorwaarden in de Overeenkomst Apparatuur en de standaard RMA-procedures van LABORIE (met inbegrip van Klants verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor verzending van alle Apparatuur voor rekening van Klant), waarbij de reparatie of vervanging wordt gefactureerd tegen de standaardtarieven van LABORIE, met inachtneming van eventuele aanpassingen krachtens het door Klant afgenomen Dienstenniveau;
(b) Telefonisch verstrekt advies over het gebruik en het onderhoud van de Apparatuur en Software indien deze Apparatuur en Software niet werken in overeenstemming met hun specificaties;
(c) Telefonisch verstrekte instructies over het gebruik en het onderhoud van de Apparatuur en Software indien deze instructies niet zijn opgenomen in de met de Software meegeleverde documentatie;
(d) Ondersteuning op afstand (met uitzondering van Urocaps) met betrekking tot Software via internettoegang, hetgeen onder meer kan inhouden het doorvoeren van wijzigingen aan de instellingen, het bestuderen van softwarewijzigingen en het verrichten van algemeen systeemonderhoud, op voorwaarde dat Klant een breedbandverbinding van zijn internetprovider ter beschikking stelt om het gebruik van software voor hulp op afstand te faciliteren;
(e) Commercieel redelijke inspanningen gericht op het corrigeren van gebreken in de Software die verhinderen dat de Software werkt in overeenstemming met de specificaties, hetgeen de vorm kan aannemen van het leveren van bestaande updates of upgrades die dergelijke gebreken corrigeren of daarvoor een uitwijkoplossing (workaround) bieden, specifieke probleemoplossingen (bug-fixes), speciaal uitgebrachte versies om gebreken in de Software te herstellen, of, indien bugs of gebreken niet kritiek zijn (naar het uitsluitend oordeel van LABORIE), opneming van oplossingen in een toekomstige geplande versie van de Software.

1.2 Naast de in artikel 1.1 hiervoor beschreven Diensten, heeft Klant het recht om de Diensten voor het specifieke door Klant afgenomen Dienstenniveau, als uiteengezet in Bijlage A, te verkrijgen. Voor zover er sprake is van enige tegenstrijdigheid tussen de Diensten waartoe Klant gerechtigd is als uiteengezet in artikel 1 en als uiteengezet in de beschrijving van het toepasselijke Dienstenniveau in Bijlage A, zal de beschrijving van het Dienstenniveau in Bijlage A prevaleren.

1.3 Indien LABORIE, met betrekking tot de uitgebreide garantieservice als beschreven in artikel 1.1(a), bij inspectie van de defecte Apparatuur constateert dat het probleem dat moet worden opgelost niet het gevolg is van een productiefout die wordt gedekt door de originele garantie voor nieuwe producten of door de voorwaarden van de Overeenkomst Apparatuur, zal LABORIE Klant hiervan in kennis stellen en Klant berichten wat de extra daarmee gepaarde gaande reparatiekosten zijn. Indien Klant ervoor kiest de reparatie tegen de genoemde extra kosten te laten uitvoeren, zal Klant een schriftelijke machtiging geven aan LABORIE, welke machtiging de betreffende specifieke Apparatuur zal aangeven, alsmede het overeengekomen bedrag. Nadat LABORIE een dergelijke schriftelijke machtiging heeft ontvangen, zal LABORIE de geautoriseerde reparatie uitvoeren en de kosten daarvan factureren aan Klant.

1.4 Indien Klant als onderdeel van de uitgebreide garantieservice zoals beschreven in artikel 1.1(a) en het door hem afgenomen Dienstenniveau het recht heeft om leenapparatuur te verkrijgen, zullen de voorwaarden van de Overeenkomst Apparatuur van toepassing zijn op deze leenapparatuur. Bij levering van de gerepareerde of vervangen Apparatuur aan Klant, zal Klant onmiddellijk dergelijke leenapparatuur retourneren aan LABORIE. Het regelen van verzending van alle leenapparatuur vanuit de faciliteiten van Klant is de verantwoording en voor rekening van Klant.

1.5 De verplichtingen van LABORIE om de Diensten uit hoofde van deze Overeenkomst, indien van toepassing, te leveren zijn alleen van toepassing op de specifieke Apparatuur en Software die zijn benoemd in Bijlage A. De Diensten zijn, tenzij de Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anderszins overeenkomen, beschikbaar tussen 08:30 en 19:00 uur Eastern Standard Time, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Canadese wettelijke of nationale vakantiedagen (elk een “Werkdag”).

1.6 Behoudens indien specifiek uiteengezet in een Dienstenniveau, zijn de volgende diensten (de “Uitgesloten Diensten”) specifiek niet opgenomen in de Diensten:

(a) Installatie van de Apparatuur of Software;
(b) Ondersteuning ter plaatse in verband met de Apparatuur of Software;
(c) Wijzigingen of upgrades van apparatuurhardware;
(d) Software-updates of -upgrades;
(e) Correcties van gebreken waarvan LABORIE heeft geconstateerd dat die:
(i) zich bevinden in een andere dan de huidige, ongewijzigde versie van de Apparatuur of Software die gratis aan Klant is verstrekt;
(ii) zijn veroorzaakt door nalatigheid van Klant of door wijzigingen die Klant heeft aangebracht aan de Apparatuur of Software;
(iii) voortkomen uit het gebruik of de interoperabiliteit van de Apparatuur of Software in combinatie met hardware of software die niet specifiek is goedgekeurd door LABORIE;
(iv) zijn veroorzaakt door ondeugdelijk of onbevoegd gebruik van de Apparatuur of Software;
(v) zijn veroorzaakt door gebruik van de Apparatuur of Software op een wijze die in strijd is met, of anderszins niet in overeenstemming is met, documentatie, richtlijnen of instructies die LABORIE heeft gegeven in verband met de Apparatuur of Software;
(vi) het gevolg zijn van externe oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, stroomuitval of elektrische stroompieken; of
(vii) gebreken zijn die de Apparatuur of Software niet verhinderen te werken in overeenstemming met de specificaties daarvan.

Daarnaast vallen problemen met betrekking tot toetsenborden, muizen, aanwijsapparaten, tablets, PDA’s, printers en cartridges, beeldschermen, elektronische katheters, trolleys en Stille-producten niet onder de werkingssfeer van deze Overeenkomst en heeft LABORIE geen enkele verplichting Diensten te leveren met betrekking tot dergelijke zaken.

1.7 Uitsluitend Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig back-uppen van alle kritieke bestanden, voorafgaand aan door LABORIE te leveren Diensten, met inbegrip van reparaties, probleemoplossing of testen, en LABORIE is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies van softwarebestanden, gegevens of anderszins.

2. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

2.1 De looptijd van deze Overeenkomst is één (1) jaar vanaf de Ingangsdatum of een andere periode als aangegeven in Bijlage A (de “Initiële Looptijd”). Vervolgens kan Klant deze Overeenkomst, tenzij onleesbaar geacht door LABORIE, jaarlijks verlengen (waarbij elke verlenging een “Verlengingslooptijd” is) door LABORIE in kennis te stellen van zijn voornemen deze Overeenkomst te verlengen en door de toepasselijke Vergoeding voor een dergelijke Verlengingslooptijd te betalen. De Initiële Looptijd en alle Verlengingslooptijden zullen gezamenlijk de “Looptijd” worden genoemd.

2.2 Deze Overeenkomst kan onmiddellijk bij opzegging wegens dringende reden worden beëindigd indien:

a) Een van beide Partijen wezenlijk inbreuk pleegt op deze Overeenkomst of consequent zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet correct uitvoert of nakomt, en niet binnen dertig (30) kalenderdagen na kennisgeving door de niet-nalatige Partij van de inbreuk of consequente niet-nakoming de situatie herstelt; of
b) Een van beide Partijen failliet gaat, of er een curator of curator-beheerder wordt benoemd voor enig deel van het vermogen van die Partij, of die Partij een overdracht of voorstel doet, of een regeling treft, ten behoeve van zijn crediteuren, of die Partij een faillissement met cessie aanvraagt, of er een procedure gestart wordt tegen die Partij op grond van faillissements- of insolventiewetten.
2.3 LABORIE heeft het recht deze Overeenkomst onmiddellijk bij kennisgeving aan Klant te beëindigen als de Overeenkomst Apparatuur of de softwarelicentie daarop om welke reden dan ook wordt beëindigd.

2.4 Elke Partij heeft het recht deze Overeenkomst om haar moverende redenen te beëindigen via kennisgeving aan de andere Partij met inachtneming van een periode van dertig (30) dagen.

2.5 Beëindiging van deze Overeenkomst laat de betalingsverplichting van Klant voor Diensten die door LABORIE zijn verricht voor de datum van beëindiging, onverlet. LABORIE zal niet verplicht zijn om vooruitbetaalde Vergoedingen aan Klant terug te betalen, tenzij deze Overeenkomst beëindigd wordt door Klant vanwege een schending door LABORIE of beëindigd wordt door LABORIE om haar moverende redenen. LABORIE zal niet verplicht zijn Diensten te leveren na de verval- of beëindigingsdatum, om welke reden dan ook.

2.6 Elke bepaling van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk stelt dat deze moet blijven voortbestaan na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, of die naar zijn aard de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst zou overleven, zal blijven voortbestaan.

3. VERGOEDINGEN

3.1 Klant betaalt voor de Diensten in overeenstemming met het vergoedingenschema vermeld in Bijlage A (de “Vergoeding”). LABORIE factureert de Vergoeding aan Klant, en Klant betaalt de Vergoeding binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur.

3.2 LABORIE behoudt zich het recht voor het voor Diensten geldende vergoedingenschema voor een Verlengingslooptijd te wijzigen, op voorwaarde dat LABORIE Klant ten minste dertig (30) dagen voor ingang van de betreffende Verlengingslooptijd schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke wijziging van het vergoedingenschema.

3.3 Klant is verantwoordelijk voor, en betaalt, alle belastingen in verband met deze Overeenkomst, met uitzondering van belastingen die gebaseerd zijn op de netto-inkomsten van LABORIE. Tenzij anderszins bepaald, zijn alle door Klant uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen exclusief belastingen, rechten, heffingen of vergelijkbare overheidslasten die kunnen worden aangeslagen door enig rechtsgebied, hetzij gebaseerd op bruto-opbrengsten, de levering, het bezit of het gebruik van de Software- of Ondersteuningsdiensten, de uitvoering van deze Overeenkomst of anderszins.

3.4 Indien Klant enig bedrag dat uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd is, niet betaalt binnen dertig (30) dagen nadat een dergelijke betaling opeisbaar wordt, heeft LABORIE, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die aan LABORIE ter beschikking staan, het recht rente te berekenen over alle uitstaande bedragen tegen 18% per jaar of het maximale door de wet toegestane tarief, waarvan het laagste leidend is, welke rente aanvangt op de vervaldag voor die betaling. Klant is ook verantwoordelijk voor het betalen van alle redelijke vergoedingen en kosten die LABORIE maakt, waaronder juridische kosten, bij het innen van achterstallige bedragen of het afdwingen van een bepaling van deze Overeenkomst.

3.5 Alle hierin genoemde bedragen zijn in Amerikaanse dollars.

3.6 LABORIE behoudt zich het recht voor Klant te factureren voor extra door Klant verzochte diensten die niet inbegrepen zijn in de Diensten maar door LABORIE aan Klant worden geleverd, hetzij krachtens artikel 1.5 of anderszins, op voorwaarde dat LABORIE Klant ervan in kennis stelt dat dergelijke extra diensten niet zijn inbegrepen in de Diensten en dat daarop het dan geldende vergoedingenschema voor tijd en materialen voor dergelijke diensten van toepassing is. Facturen voor zulke extra diensten moeten worden betaald in overeenstemming met artikel 3.

4. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

4.1 Klant erkent en komt overeen dat LABORIE alle intellectuele-eigendomsrechten bezit (al dan niet octrooieerbaar of registreerbaar op grond van auteursrecht-, handelsmerk- of vergelijkbare wetgeving, dan wel onderhevig aan overeenkomstige bescherming) op de Apparatuur en Software, met inbegrip van alle verbeteringen en wijzigingen die aan de Apparatuursoftware zijn aangebracht, en alle door LABORIE en zijn personeel bedachte, gecreëerde, uitgevonden, geproduceerde, ontworpen of in praktijk gebrachte werken als gevolg van of met betrekking tot alle Diensten die aan Klant krachtens deze Overeenkomst worden geleverd (gezamenlijk: de “Wijzigingen”). De rechten en verplichtingen van Klant in verband met het gebruik van de Apparatuursoftware worden beheerst door de voorwaarden van de Overeenkomst Apparatuur ongeacht of Klant, zijn werknemers of aannemers op enige wijze hebben bijgedragen aan Wijzigingen.

5. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

5.1 Beperkte garantie. LABORIE garandeert dat alle Diensten die in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst worden geleverd, worden geleverd op een competente, professionele wijze door personen die volledig opgeleid en gekwalificeerd zijn ten aanzien van de Apparatuur en Software. LABORIE verklaart of garandeert niet dat de uit hoofde van deze Overeenkomst geleverde Diensten in staat zullen zijn een bepaald resultaat te bereiken voor het bedrijf van Klant, of dat de werking van de Apparatuur of Software foutloos of ononderbroken zal zijn, of dat alle gebreken of fouten in de Apparatuur of Software kunnen worden opgespoord of gecorrigeerd, hoewel LABORIE wel commercieel redelijke inspanningen zal verrichten om dit te doen.

5.2 Aansprakelijkheidsbeperking. BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, BIEDT LABORIE GEEN GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE APPARATUUR, SOFTWARE, WIJZIGINGEN, DE DIENSTEN OF EVENTUELE ANDERE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ANDERS DAN ALS SPECIFIEK BEPAALD IN DE OVEREENKOMST APPARATUUR, NEEMT KLANT HET VOLLEDIGE RISICO WAT BETREFT HET GEBRUIK EN DE PRESTATIE VAN DE APPARATUUR, DE SOFTWARE EN DE WIJZIGINGEN VOOR ZIJN REKENING. IN GEEN GEVAL ZAL LABORIE AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS KLANT OF ENIG ANDER PERSOON VOOR INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, ALS VOORBEELD OF STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, OF BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR INKOMSTEN- OF WINSTDERVING, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK OF DE PRESTATIE OF WANPRESTATIE VAN DE APPARATUUR, DE SOFTWARE, DE WIJZIGINGEN OF DE LEVERING VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS LABORIE IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OF VORDERING, OF ALS DIE VOORZIENBAAR IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE MAXIMALE GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN LABORIE JEGENS KLANT VOOR DIRECTE SCHADE HET TOTAALBEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR KLANT IS BETAALD VOOR DE DOOR LABORIE IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE DIENSTEN IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DE DATUM WAAROP DE VORDERING ONTSTOND. DE BEPERKINGEN VAN DIT ARTIKEL ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT OF DE BEWEERDELIJKE INBREUK OF NIET-NAKOMING EEN SCHENDING IS VAN EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE OF BEPALING.

6. ALGEMEEN

6.1 Kennisgevingen: alle kennisgevingen, rapporten of andere mededelingen die moeten of mogen worden verstrekt uit hoofde van deze Overeenkomst zullen schriftelijk zijn en zullen afdoende zijn indien afgeleverd in persoon of verstuurd via aangetekende post, koerier of fax geadresseerd aan LABORIE c.q. Klant op hun respectieve adressen die vermeld staan in deze Overeenkomst, of naar enig ander adres dat de ene Partij schriftelijk aan de andere Partij doorgeeft. Al deze kennisgevingen, rapporten of andere mededelingen zullen worden geacht te zijn ontvangen door de Partij aan wie ze werden geadresseerd: (a) ten tijde van aflevering in persoon, (b) vijf (5) werkdagen na verzending via aangetekende post, (c) ten tijde van aflevering door een koerier, zoals blijkt uit de koeriersontvangstbevestiging, of (d) ten tijde van ontvangst van een ontvangstbevestiging na verzending via fax.

6.2 Geen afstandsverklaring: een afstandsverklaring van een Partij ten aanzien van een inbreuk of omissie door de andere Partij uit hoofde van deze Overeenkomst zal pas bindend zijn voor de afstanddoende Partij als de afstandsverklaring uitdrukkelijk op schrift is gesteld en ondertekend is door de afstanddoende Partij. Een afstandsverklaring van een Partij ten aanzien van een bepaalde inbreuk of omissie door de andere Partij laat de rechten van de afstanddoende Partij met betrekking tot daaropvolgende inbreuken of omissies van dezelfde of andere aard onverlet en doet daar geen afbreuk aan.

6.3 Overdracht, onderaanneming en opvolging: behoudens voor zover expliciet in deze Overeenkomst toegestaan, zal Klant geen van de rechten of verplichtingen van Klant uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of in onderaanneming geven, dan wel voorgeven over te dragen of in onderaanneming te geven, zonder eerst de voorafgaande schriftelijke toestemming van LABORIE te verkrijgen. Indien een dergelijke toestemming wordt gegeven bij een bepaalde gelegenheid, zal deze toestemming nog steeds vereist zijn voor alle daaropvolgende overdrachten en onderaannemingscontracten. Deze Overeenkomst is bindend voor de Partijen bij deze Overeenkomst en hun respectieve rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

6.4 Scheidbaarheid: indien een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zal een dergelijke bepaling af te scheiden zijn van deze Overeenkomst, in welk geval deze Overeenkomst zal worden uitgelegd alsof een dergelijke bepaling daarin nooit was opgenomen.

6.5 Overmacht: geen van beide Partijen wordt geacht in gebreke te zijn ten aanzien van deze Overeenkomst wanneer niet-nakoming van haar verplichtingen het gevolg is van oorzaken die buiten haar redelijke macht liggen. Deze bepaling is niet van toepassing op het door een Partij niet voldoen aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

6.6 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht: de Partijen komen overeen te goeder trouw te zullen werken aan een oplossing van alle geschillen die zich kunnen voordoen op grond van deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, en niettegenstaande een eventuele beëindiging van deze Overeenkomst, heeft elke Partij het recht een recht of rechtsmiddel dat rechtens of in billijkheid tot haar beschikking staat, uit te oefenen of toe te passen. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de Amerikaanse staat Vermont, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht die leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied. De Partijen komen specifiek overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken bij dezen wordt uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst.

6.7 Gehele overeenkomst/wijziging: deze Overeenkomst en de bijbehorende Bijlagen vormen de gehele overeenkomst tussen de Partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten en akkoorden met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Overeenkomst kan alleen door een schriftelijk instrument dat is ondertekend door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van beide Partijen worden gewijzigd of aangepast.

6.8 Duplicaten: deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in duplicaten, of faxduplicaten, waarvan elk, wanneer die wordt uitgevoerd door een van beide Partijen, wordt geacht een origineel te zijn, en dergelijke duplicaten vormen tezamen een en dezelfde Overeenkomst.

7. HIPAA

7.1 In het geval dat LABORIE Medical per abuis wordt blootgesteld aan beschermde gezondheidsinformatie, gaat LABORIE Medical akkoord met naleving van de van toepassing zijnde bepalingen van het artikel ‘Administration Simplification’ van de Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, gecodificeerd als 42 U.S.C., 1320d t/m d-8 (“HIPAA”), en de vereisten van daaruit voortvloeiende regelingen.

De Partijen voerden deze Overeenkomst uit op de hierna vermelde datum of data nadat zij de kans hadden deze Overeenkomst met hun juridisch adviseurs te bespreken. Elke Partij verklaart en garandeert dat haar respectieve tekenbevoegde rechtsgeldig gemachtigd is om deze Overeenkomst namens haar uit te voeren.